یافتن محصولات و سرویس ها


ZVS1024-SSD
CPU : 1 vCore
RAM : 1 GB RAM
SSD : 25 GB
Connection : 1 Gbit/s NIC
Traffic : 2 TB
234,000 ریال ماهانه

ZVS2048-SSD
CPU : 2 vCore
RAM : 2 GB RAM
SSD : 50 GB
Connection : 1 Gbit/s NIC
Traffic : 5 TB
414,000 ریال ماهانه

ZVS4096-SSD
CPU : 2 vCore
RAM : 4 GB RAM
SSD : 100 GB
Connection : 1 Gbit/s NIC
Traffic : 8 TB
714,000 ریال ماهانه

ZVS8192-SSD
CPU : 2 vCore
RAM : 8 GB RAM
SSD : 200 GB
Connection : 1 Gbit/s NIC
Traffic : 10 TB
1,194,000 ریال ماهانه

ZVS16384-SSD
CPU : 4 vCore
RAM : 16 GB RAM
SSD : 400 GB
Connection : 1 Gbit/s NIC
Traffic : 10 TB
1,794,000 ریال ماهانه